دفاع والیبالی در رول بال

✔️ اگه دفاع را در رول بال به ۲ نوع فردی و گروهی تفکیک کنیم، دفاع والیبالی جزء دفاع های فردی محسوب می شود.

✔️ ۹۰ % دفاع ها در رول بال به صورت فیزیکی و درگیرانه می باشد و ۱۰ % باقیمانده دفاعی است که توپ یا با برخورد به دست مدافعین مستقر در خط دفاعی یا به صورت دفاع والیبالی بلوکه میشوند.
✔️ چرا لفظ والیبالی؟ چون مدافعین رول بال همانند مدافعین روی تور والیبال با پرش و دستانی کشیده مانع از رسیدن توپ به چهارچوب دروازه میشوند، از این رو «دفاع والیبالی » نامیده میشود.

✔️ نحوه اجرا : از آنجایی که دفاع والیبالی عمداتا برای مهار شوت های پرشی پشت خط 3متر استفاده میشود، پس زمانیکه مهاجم از زمین جدا میشود، مدافع باید با کمی خیز و با جمع کردن انرژی پتانسیل در پاها آماده باشد و وقتی مهاجم تقریبا به نقطه اوج خود رسید، این همان زمان پرش مدافع و حائل کردن دست ها مقابل توپ است.

نکته مهم : در دفاع والیبالی مدافع باید همیشه سعی کند کمی بعد از پرش مهاجم پرش کند.

فهرست