فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 1

آموزش حرکت Duck Walk یا قدم زدن اردکی

نحوه انجام حرکت:

پاها را به شکل عدد هفت قرار داده و شروع به قدم زدن میکنیم. برای حفظ تعادل می توان دست ها را روی پا قرار داد تا کنترل بیشتری روی بدن داشته و حرکت را بهتر انجام دهیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 2

آموزش حرکت Glide and Stride یا گام برداشتن و سرخوردن

نحوه انجام حرکت:

در این حرکت هم مانند حرکت قبل، پاها را به شکل عدد هفت یا حرف v انگلیسی قرار می دهیم. سپس یکی از پاها را روی زمین کشیده و پس از آن نوبت به پای بعدی می رسد. پس از رسیدن به سرعت مناسب پاها را به شکل عدد یازده و موازی هم قرار می دهیم تا بتوانیم بدون کشیدن پاها روی زمین سر بخوریم. دقت داشته باشید که در ابتدا این حرکت را بصورت آهسته انجام دهید تا بتوانید تعادل خود را حفظ کنید.

 

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 3

آموزش حرکت Glide Back یا سرخوردن به عقب

نحوه انجام حرکت:

برای انجام این حرکت رو به دیوار ایستاده و برعکس حرکت های قبل پاها را به صورت عدد هشت قرار داده و همزمان کمر و سر را تا حد ممکن به پشت سر برمیگردانیم تا تسلط کافی بر موانعی که ممکن است سر راه باشد داشته باشیم. سپس مانند حرکت قبل پاها را روی زمین کشیده و سر می خوریم و پس از رسیدن به سرعت مطلوب پاها را به شکل عدد یازده قرار داده و به سر خوردن ادامه می دهیم.

 

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 4

آموزش حرکت Left One-Legged Balance یا تعادلی تک پا (چپ)

نحوه انجام حرکت:

برای انجام این حرکت ابتدا طبق توضیحات تمرین های قبل قدم زده، سر می خوریم و پس از رسیدن به سرعت مناسب، با حفظ تعادل، یکی از پاها را بالا برده و بر روی پایی که روی زمین قرار دارد سر می خوریم. برای انجام این حرکت به نحو صحیح، می توان قبل از انجام آن، در حالت ثابت این تمرین را انجام داد. به این صورت که در کنار دیوار یا سکو ایستاده و روی یک پا می ایستیم تا بتوانیم به تعادل برسیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 5

آموزش حرکت Cross Over یا کراس اور

نحوه انجام حرکت:

این حرکت بیشتر در دور ها و یا حرکت در مسیر دایره ای کاربرد دارد. نحوه انجام این حرکت به این صورت است که در ابتدا قدم زده و سر می خوریم. سپس قبل از رسیدن به جایی که نیاز است تغییر مسیر دهیم یکی از پاها را برداشته و بصورت ضربدری در کنار پای دیگر قرار می دهیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 6

آموزش حرکت Scissor یا سیزر (قیچی)

نحوه انجام حرکت:

مانند حرکات قبل قدم زده و سر می خوریم. سپس بعد از رسیدن به سرعت مناسب یکی از پاها را کشیده و جلوتر از پای دیگر قرار می دهیم. این حرکت در مواقعی استفاده می شود که مانعی سر راه قرار داشته باشد. در انجام این حرکت دقت لازم را داشته باشید تا به زمین نخورید.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 7

آموزش حرکت Scissor Back یا سیزر بک (قیچی)

نحوه انجام حرکت:

این حرکت دقیقا مانند حرکت قبل می باشد با این تفاوت که در حالت بک انجام می شود. یعنی وقتی که حرکت به سمت عقب است.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 8

آموزش حرکت Charlie Conversion/ Front to back یا تبدیل چارلی

نحوه انجام حرکت:

در ابتدا قدم زده و سر می خوریم پس از رسیدن به سرعت مطلوب یکی از پاها را برداشته با زاویه 180 درجه کنار پای دیگر قرار می دهیم یعنی به شکلی که پاشنه پایی که بلند کرده ایم در کنار پاشنه پای ثابت قرار بگیرد که در این حالت از پنجه یک پا تا پنجه پای دیگر یک زاویه 180 درجه ایجاد می شود. پس از آن بلافاصله پایی ثابت بوده را بصورت موازی در کنار پای دیگر قرار می دهیم. این حرکت یکی از انواع تبدیل است که برای چرخش به پشت سر و تغییر مسیر استفاده می شود.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 9

آموزش حرکت T Stop یا ترمز تی

نحوه انجام حرکت:

این حرکت زمانی استفاده می شود که در حال سر خوردن هستیم و قصد ایستادن داریم. برای انجام آن باید یکی از پاها را جلو کشیده و سپس پای دیگر را برداشته و پشت پای جلویی قرار دهیم. تا زمانی که توقف کامل انجام نشده است پاها در همین وضعیت قرار دارند و پای پشتی روی زمین کشیده می شود. برای انجام این حرکت بهتر است زانوی پای جلویی خم باشد.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 10

آموزش حرکت Swizzel یا هفت و هشت

نحوه انجام حرکت:

ابتدا قدم زده و سر می خوریم. مانند حرکات قبل، پس از رسیدن به سرعت مطلوب پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و با کمی فشار به زانو و کف پا، پاها را به شکل عدد 8 در می آوریم. پس از رسیدن پاها به حالت موازی یا عدد 11 دوباره به کمک زانوها و کف پا، پاها را به شکل عدد 7 در می آوریم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 11

آموزش حرکت Two-legged balance یا تعادلی دو پا

نحوه انجام حرکت:

پس از پا زدن و رسیدن به سرعت مناسب و در حال حرکت، روی زانوها می نشینیم. حالت و استایل اسکیت باز در این حالت شبیه به نشستن روی صندلی است.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 12

آموزش حرکت Slid Stop یا ترمز اسلاید

نحوه انجام حرکت:

برای شروع، پا می زنیم و سر می خوریم سپس مانند حرکت چارلی که در فیلم آموزشی شماره 8 توضیح داده شد به پشت سر بر می گردیم و سپس مانند حرکت ترمز تی عمل می کنیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 13

آموزش حرکت Swizzel Back یا هفت و هشت بک

نحوه انجام حرکت:

این حرکت همانند حرکت هفت و هشت انجام می شود، با این تفاوت که در حالت بک اجرا می شود. برای انجام آن رو به دیوار ایستاده و پا زده، سر می خوریم پس از رسیدن به سرعت مطلوب حرکت هفت و هشت را اجرا می کنیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 14

آموزش حرکت Jump یا جامپ یا پرش

نحوه انجام حرکت:

این حرکت در مواقعی کاربرد دارد که مانعی سر راه قرار داشته باشد. برای انجام آن باید سرعت را کنترل کنیم تا در هنگام رسیدن به مانع بتوانیم تعادل خود را حفظ کرده و به موقع از روی آن بپریم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 15

آموزش حرکت Fish یا جامپ یا فیش

نحوه انجام حرکت:

برای انجام این حرکت و برای راحتی یادگیری، تعدادی مانع را چیده و پشت مانع ها ایستاده و شروع به قدم زدن و سرخوردن می کنیم و قبل از رسیدن به اولین مانع جهت را مشخص کرده و با خم کردن زانوها و با فشار کف پا، موانع را بصورت زیگزاگ رد می کنیم. هنگام انجام حرکت باید مراقب بودن تا به موانع برخورد نکنیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 16

آموزش حرکت Turn Parallel یا دور زدن پارالل

نحوه انجام حرکت:

ابتدا قدم زده و سر می خوریم بعد از رسیدن به سرعت مناسب، یکی از پاها را جلو کشیده، زانو ها خم و اسکیت پای جلو را روی لبه خارجی و اسکیت پای عقب را روی لبه داخلی خم می کنیم. سپس با جهت دادن کمر، به سمت مورد نظر دور می زنیم.

فیلم آموزشی اسکیت/ شماره 17

آموزش حرکتCross Back یا کراس بک( متقاطع به عقب)

نحوه انجام حرکت:

این حرکت زمانی انجام می شود که در حال حرکت به عقب (اجرای حرکت بک) هستیم. برای انجام آن پس از سر خوردن به صورت بک یکی از پاها را به سمت جلوی پای دیگر کشیده (پوش می دهیم) و پای عقبی را به پشت پای جلو می بریم بصورتی که پاها حالت ضربدری به خود بگیرند. این حرکت را می توان با هر دو پا انجام داد.

فهرست